Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική), η οποία συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ορίζουμε με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία airportcarcorfu.gr (εφεξής η Εταιρεία). Η Εταιρεία μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων, των πληροφοριών και της εχεμύθειας Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, η Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες, που συχνά αναφέρονται ως «προσωπικά δεδομένα» που έχουν συλλεχθεί μέσω του επίσημου ιστοτόπου μας ή με κάθε άλλο δόκιμο τρόπο.

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και σε ποιές περιπτώσεις;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό που ρητά περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική και ορίζεται ανά περίπτωση και ο χρόνος διατήρησης τους.

Επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω email, ή συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας

Επιλέγοντας να γίνει εφικτή η επικοινωνία με την Εταιρεία μας με σκοπό την ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας ή μια πιθανή συνεργασία, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην φόρμα επικοινωνίας: το όνομα του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για πέντε (5) έτη.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διασφαλίζει πως οποιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.

Η Εταιρεία μας ρητά δηλώνει πως διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου των προσωπικών δεδομένων, δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Η Εταιρεία μας μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στα πληροφοριακά του συστήματα και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από τον νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο σκοπός αυτής της κοινοποίησης αφορά τις περιπτώσεις της καταπολέμησης της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της ιστοσελίδας, την ανάληψη νομικής δράσης, ή σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Εταιρείας.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η Εταιρεία έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συνεχώς θα βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης. Σκοπός όλων αυτών των μέτρων είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιά είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε;

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας της Ετ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που αναγράφεται στην σελίδα επικοινωνίας. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας, στην ολοκλήρωση του αιτήματος.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαμεσολάβηση – Διαιτησία

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και Ευρωπαικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κέρκυρας.